Osobné údaje

Pravidlá ochrany osobných údajov

Pripravené v súlade so znením Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“).

PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov (ďalej len „Pravidlá ochrany osobných údajov“) predstavujú základné limity, práva a povinnosti pre spracúvanie všetkých osobných údajov získaných v súvislosti s uzatvorením a plnením Podmienok a Zmluvy medzi Vami a CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL, ako aj s používaním Platformy.

Na účely GDPR, prevádzkovateľom akýchkoľvek informačných systémov, v ktorých dochádza k spracúvaniu osobných údajov Užívateľov, príp. fyzickej osoby, prostredníctvom ktorej koná Užívateľ, ktorý je právnickou osobou, je spoločnosť CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL, s.r.o., so sídlom: Žižkova 7803/9, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré mesto, IČO: 53 230 728, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 147245/B (ďalej aj „Prevádzkovateľ“ alebo „my“ v príslušnom gramatickom tvare).

Na účely GDPR, dotknutou osobou, ktorej osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva je Užívateľ, príp. fyzická osoba, prostredníctvom ktorej koná Užívateľ, ktorý je právnickou osobou (ďalej aj „Dotknutá osoba“ alebo „Vy“ v príslušnom gramatickom tvare).

Akákoľvek činnosť, ktorá zahŕňa spracúvanie osobných údajov je vykonávaná v súlade s GDPR a Pravidlami ochrany osobných údajov.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v súlade s nasledujúcimi princípmi stanovenými GDPR:

Zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť – Vaše osobné údaje spracúvame zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne.

Obmedzenie účelu – Vaše osobné údaje získavame na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely, a ďalej Vaše osobné údaje nespracúvame spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi.

Minimalizácia údajov – Osobné údaje, ktoré spracúvame sú primerané, relevantné a obmedzené na rozsah nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú.

Správnosť – Vaše osobné údaje uchovávame správne a podľa potreby aktualizované.

Minimalizácia uchovávania – Vaše osobné údaje uchovávame vo forme, ktorá umožňuje Vašu identifikáciu najviac dovtedy, kým je táto schopnosť nevyhnutá na účely, na ktoré Vaše osobné údaje spracúvame.

Integrita a dôvernosť – Zaručujeme primeranú bezpečnosť Vašich osobných údajov, vrátanie ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením.

Zodpovednosť – Akékoľvek spracúvanie Vašich osobných údajov vykonávame zodpovedne a v súlade s GDPR.

ZDROJE A ROZSAH SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje získavame predovšetkým priamo od Vás. Počas procesu registrácie a zriadenia Účtu nám poskytnete Vašu e-mailovú adresu (Vaše prihlasovacie meno) a nastavíte si heslo k Účtu.

Po zriadení Účtu, a pred tým ako Vám poskytneme akékoľvek Služby, požiadame Vás o poskytnutie dodatočných informácií za účelom overenia Vašej identity, posúdenia rizika a preverenia možného podvodného konania, legalizácie príjmov z trestnej činnosti, financovania terorizmu alebo iných protiprávnych konaní. V tejto súvislosti Vás požiadame najmä o poskytnutie Osobných údajov napr. o vyplnenie Vášho mena, priezviska a krajinu Vášho pobytu, resp. sídla, pre účely splnenia našich zákonných povinností, najmä povinností vyplývajúcich z Zákona.

Ďalej, zhromažďujeme a spracúvame Vaše platobné informácie kedykoľvek nám uhradíte platbu. Ak nám poskytnete údaje o bankovom účte, použijeme ich výlučne na zinkasovanie Vašej platby určenej nám a vykonanie našich platieb určených Vám.

Podľa Podmienok od Vás môžeme v súvislosti so splnením našich povinností podľa Zákona, iných právnych predpisov alebo interných smerníc požadovať doplňujúce informácie na účely overenia Vašej identity a posúdenia podnikateľského rizika v zmysle príslušných právnych predpisov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí, ako napr. kópiu:

a) dokladu totožnosti; v prípade právnickej osoby aj doklady totožnosti štatutárnych orgánov a doklady totožnosti konečných užívateľov výhod právnickej osoby,
b) potvrdenia o trvalom pobyte alebo inom oprávnenom pobyte (napr. riadne vystavenú faktúru za dodávku energií), prípadne výpis z bankového účtu s uvedením identifikačných údajov a súhlasnej adresy, výpis z registra obyvateľov, výpis z Obchodného registra alebo obdobného registra,
c) obrazový záznam tváre Dotknutej osoby spoločne so zreteľne čitateľnými údajmi z dokladu totožnosti, a
d) informáciu o pôvode prostriedkov, ktoré sú predmetom Vkladu podľa Podmienok.

Pre tieto účely taktiež môžeme použiť niektoré informácie z verejných registrov alebo iných verejne dostupných zdrojov za účely overenia Vašej identity, posúdenia obchodného rizika, preverovania potenciálnej protiprávnej alebo neetickej činnosti, napr. legalizácie príjmov z trestnej činnosti alebo iného protiprávneho konania.

Ak navštívite Platformu, môžeme o Vás automaticky získavať informácie použitím služby Google Analytics, aby sme porozumeli, ako Platformu používate. Tieto informácie nám zhromažďuje a poskytuje Google LLC., ako náš sprostredkovateľ údajov. Ak si neželáte, aby bol Google Analytics použitý vo Vašom prehliadači, môžete si nainštalovať Google Analytics Opt-Out Browser Add-On, prípadne iný obdobný nástroj.

PODROBNOSTI O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje používame v súlade s Pravidlami spracúvania osobných údajov. Pokiaľ nám nedáte Váš výslovný súhlas, a zároveň na to neexistuje iný právny základ podľa GDPR, Vaše osobné údaje nespracúvame, ani ich na spracúvanie neposkytujeme tretej osobe.

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje môžeme použiť len na základe nasledujúcich právnych základov:

Plnenie Zmluvy

Vaše osobné údaje spracúvame, ak je to nevyhnutné na uzatvorenie, plnenie, zmenu alebo ukončenie Zmluvy. V tomto ohľade spracúvame Vaše meno, priezvisko, adresu a údaje o Vašom bankovom účte. Uzatvorenie a plnenie Zmluvy je možné iba po otvorení Vášho Účtu a preto spracúvame tiež Vašu e-mailovú adresu (Vaše prihlasovacie meno) a heslo do Účtu. Trvanie spracúvania Vašich osobných údajov je určené dĺžkou trvania Zmluvy. V spracúvaní Vašich osobných údajov môžeme pokračovať prípadne aj po ukončení Zmluvy na základe iného právneho základu

Dodržanie zákonnej povinnosti

Vaše osobné údaje spracúvame, ak je to nevyhnutné na splnenie našich zákonných povinností. Vaše osobné údaje spracúvame za účelom nášho dodržania platných právnych predpisov o odhaľovaní podvodu, predchádzaniu legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, alebo akéhokoľvek iného trestného činu. V tejto súvislosti Vás môžeme požiadať, aby ste nahrali kópiu Vášho dokladu totožnosti (pasu alebo občianskeho preukazu) a vyplnili príslušné Identifikačné údaje alebo poskytli iné informácie v zmysle Podmienok a Zmluvy. Vaše osobné údaje môžeme poskytovať ďalej, ak je to potrebné na dodržanie našich zákonných povinností podľa právnych predpisov, rozhodnutia súdu alebo právneho postupu. Trvanie spracúvania Vašich osobných údajov je určené dĺžkou trvania konkrétnych zákonných povinností.

Oprávnené záujmy

Vaše osobné údaje môžeme taktiež spracúvať, keď je to potrebné na účely našich oprávnených záujmov, okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú Vaše záujmy, alebo základné práva a slobody. Naše oprávnené záujmy zahŕňajú nasledovné:

Ochrana našich práv
Vaše osobné údaje môžeme uchovávať, ak je to nevyhnutné na ochranu našich práv podľa Podmienok, alebo platných právnych predpisov. Tieto Vaše osobné údaje budeme uchovávať iba po nevyhnutne dlhú dobu, ktorá neprekročí 10 (slovom: desať) rokov od zániku Zmluvy.

Prevencia podvodného správania
Vaše osobné údaje môžeme uchovávať, ak je to nevyhnutné za účelom prevencie podvodu, ktorý môže spôsobiť škodu nám a uškodiť našim záujmom, po dobu 5 (slovom: päť) rokov od zániku Zmluvy.

Vymáhanie nárokov
Uchovávame Vaše osobné údaje, ak je to nevyhnutné na vymáhanie nárokov, ktoré môžeme mať voči Vám. Osobné údaje uchovávame kým neuplynie príslušná premlčacia doba podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Priamy marketing
Používame Vaše meno a e-mailovú adresu, aby sme Vám poskytli informácie o našich Produktoch a Službách. Pokiaľ ste proti tomu nevzniesli, alebo neznesiete kedykoľvek v budúcnosti námietky, pošleme Vám v záujme poskytnutia týchto informácií e-mail newsletter.

Použitie súborov Cookies

Používame „cookies“, ktoré Vám pomôžu personalizovať si používanie Platformy. Cookie je textový súbor, ktorý je umiestnený na Vašom pevnom disku webovým serverom. Väčšina webových prehliadačov automaticky prijíma cookies, ale zvyčajne môžete upraviť nastavenia Vášho prehliadača tak, aby odmietal cookies, ak to uprednostňujete. Ak odmietnete používanie súborov cookies, pri užívaní Platformy môžete mať obmedzené možnosti.

Príjemcovia a sprostredkovatelia Vašich osobných údajov

Môžeme určiť tretie osoby – sprostredkovateľov – ktorí môžu vykonávať konkrétne úkony spojené so spracúvaním Vašich osobných údajov podľa dohody o spracúvaní osobných údajov. Určíme iba takých sprostredkovateľov, ktorí poskytujú dostatočnú garanciu na implementovanie primeraných technických a organizačných opatrení v takom spôsobe, že spracúvanie bude spĺňať požiadavky GDPR a zaistí ochranu Vašich práv. Sme oprávnení Vaše osobné údaje previesť sprostredkovateľom alebo iným príjemcom v tretích krajinách iba ak:

a. (Európska Komisia rozhodla, že tretia krajina, územie alebo jeden alebo viac určených sektorov v danej tretej krajine zaručí adekvátnu úroveň ochrany; alebo
b. sprostredkovateľ poskytol primerané záruky, a za podmienky, že dotknuté osoby majú k dispozícií vymožiteľné práva a účinné právne prostriedky nápravy.

ODKAZY NA INÉ WEBOVÉ SÍDLA

Platforma môže obsahovať odkazy na alebo z webových sídel našich partnerov, inzerentov, stránok sociálnych médií a iné. Ak sa prostredníctvom použitia odkazu dostanete na akúkoľvek z takých webových stránok, beriete na vedomie, že tieto webové stránky môžu mať svoje vlastné pravidlá ochrany osobných údajov, a že nie sme zodpovední za akúkoľvek ujmu spôsobenú návštevou takéhoto webového sídla.

SÚBORY COOKIES

S cieľom zabezpečiť plnohodnotné fungovanie webstránok sa na Vašom zariadení niekedy ukladajú malé dátové súbory, tzv. cookies. Je to bežná prax drvivej väčšiny veľkých webových lokalít. Cookies nám v žiadnom prípade neposkytujú prístup k ovládaniu Vášho zariadenia alebo jeho obsahu, ani akýmkoľvek informáciám o Vás, okrem údajov, ktoré budete chcieť zdieľať s nami.

Čo je to cookie?

Súbor cookie je malý súbor, ktorý webstránka ukladá vo Vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej návšteve a prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webstránka na určitý čas uchováva informácie o Vašich krokoch a preferenciách (napr. zvolenú jazykovú mutáciu, príp. iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve alebo prehliadaní webstránky a jej podstránok nemusíte opätovne nastavovať.

Ako používame súbory cookies?

Táto webstránka používa súbory cookies na zhromažďovanie anonymných štatistických informácií o návštevníkoch, zapamätanie si ich nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok. Súbory cookies sa nebudú používať na iný ako uvedený účel.

Ako kontrolovať súbory cookies

Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti sú dostupné na webstránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom zariadení a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webstránky manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nemusia fungovať.

Ako návštevník tejto webstránky máte možnosť nastaviť si súbory cookies priamo vo svojom prehliadači. Internetové prehliadače umožňujú všeobecnú správu nastavení súborov cookies. Pôvodné nastavenie väčšiny prehliadačov automaticky umožňuje ukladanie akýchkoľvek súborov cookies pre všetky webstránky. Nastavenie prehliadača je však možné zmeniť tak, že používanie cookies bude odmietnuté.

S používaním cookies nie ste povinný súhlasiť, ak však nastavíte svoj prehliadač na odmietnutie cookies, nebudete môcť využívať všetky prvky funkcionality tejto stránky.

AKO CHRÁNIME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Používame množstvo bezpečnostných technológií a postupov na ochranu Vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom, použitím alebo poskytnutím. Vaše osobné údaje zabezpečujeme na počítačových serveroch v kontrolovanom a bezpečnom prostredí, chránenom pred neoprávneným prístupom, použitím alebo poskytnutím. Ak je na Platforme získaná citlivá informácia (ako napríklad detaily o bankovom účte, a/alebo geolokačné údaje) a/alebo prenesená na iné webstránky, je chránená použitím šifrovania, ako napríklad Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Napriek tomu, že sa usilujeme poskytovať čo najviac zabezpečené prostredie na spracúvanie Vašich osobných údajov, nemôžeme úplne vylúčiť možnosť neoprávneného prístupu, použitia alebo poskytnutia osobných údajov. V prípade takého porušenia ochrany osobných údajov budeme bezodkladne informovať príslušný dozorný orgán, a promptne riešiť situáciu. Ak je pravdepodobné, že Vás porušenie ochrany osobných údajov môže spôsobiť škodu, taktiež bezodkladne informujeme aj Vás o porušení ochrany osobných údajov.

ZMENY NAŠEJ POLITIKY OCHRANY ÚDAJOV

Pravidlá ochrany osobných údajov môžeme z času na čas dopĺňať, v takom prípade bude rovnakým spôsobom zverejnená upravená verzia Pravidiel ochrany osobných údajov, s ktorou ste povinní sa oboznámiť.

KONTAKTUJTE NÁS

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom tejto Politiky Ochrany Údajov, môžete nás kontaktovať na [email protected]