Tieto podmienky užívania (ďalej len „Podmienky“) upravujú užívateľskú zmluvu uzatvorenú medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:

CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL, s.r.o.,  so sídlom: Mostová 2, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré mesto, IČO: 53 230 728, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 147245/B (ďalej len „CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL” a podľa príslušného gramatického tvaru a významu „my“ alebo „náš“)

a

užívateľom, ktorý má záujem o poskytnutie služieb zo strany CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL  podľa týchto Podmienok (ďalej len „Užívateľ“ a podľa príslušného gramatického tvaru a významu „Vy“ alebo „Váš“)

CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL a Užívateľ ďalej spolu ako „Zmluvné strany“ a každý samostatne aj ako „Zmluvná strana“.

PREAMBULA

Zmluvné strane berúc na vedomie:

 • situáciu na trhu s virtuálnymi menami, ktorá predstavuje zvýšenú mieru rizika; 
 • súčasný potenciál zvýšenia ale aj zníženia hodnoty virtuálnych mien;
 • portál a platformu CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL, ktorá pre účely zníženia rizík spojených s virtuálnymi menami a pre zabezpečenie prístupu k tejto technológii poskytuje možnosť nadobudnutia virtuálnych mien a poskytovania služieb spojenými s virtuálnymi menami prostredníctvomcryptoinvestment.com alebo akejkoľvek inej webstránky alebo iného softvérového riešenia vo vlastníctve CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL (ďalej spolu ako „Platforma“);
 • že v čase prípravy Podmienok nie je táto oblasť regulovaná spôsobom, že by jeden ústredný orgán dohliadal na trh, hodnotu, množstvo v obehu a celkovú stabilitu, a že ďalší vývoj, či už pozitívny alebo negatívny nemožno rozumne predpokladať a predvídať;

uzatvárajú užívateľskú zmluvu, pričom práva a povinnosti tohto zmluvného vzťahu sú upravené Podmienkami (ďalej len „Zmluva“) v nasledovnom znení:

VYMEDZENIE POJMOV

Pokiaľ v nasledovnom znení Podmienok nie sú použitým pojmom priradené špeciálne významy, pojmy znamenajú nasledovné:

AML Smernica znamená internú smernicu CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL upravujúcu podmienky plnenia povinností CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL vyplývajúce  zo Zákona;

Platforma znamená webstránku www.cryptoinvestment.com alebo akúkoľvek inú webstránku alebo iné softvérové riešenie vo vlastníctve CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL prostredníctvom  ktorého poskytuje CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL Služby;

Užívateľ znamená osobu, ktorá má záujem o poskytnutie Služieb zo strany CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL podľa tejto Zmluvy  a uzavrela s CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL túto Zmluvu.

PREDMET PODMIENOK A ZMLUVY

 1. Predmetom týchto Podmienok je úprava práv a povinnosti Zmluvných strán pri poskytovaní služieb súvisiacich s virtuálnymi menami, konkrétne:
  1. Poskytovaním služieb vymedzených v týchto Podmienkach zo strany CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL Užívateľovi; a
  2. Prijímaním služieb poskytovaných Užívateľovi zo strany CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL.
 2. CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL poskytuje najmä nasledovné služby:
  1. služby poradenstva vo vzťahu k virtuálnym menám (ďalej len „Poradenské služby”);
  2. služby zmenárne peňažných prostriedkov Užívateľa z FIAT meny do virtuálnych mien, služby zmenárne medzi virtuálnymi menami a inými virtuálnymi menami a služby konverzie virtuálnych mien na peňažné prostriedky vo FIAT mene (ďalej len „Služby zmenárne”);
  3. služby úschovy virtuálnych mien (ďalej len „Služby úschovy”)

(Poradenské služby, Služby zmenárne a Služby úschovy ďalej spoločne len „Služby”).

 1. CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL môže ponúkať Služby samostatne alebo v rámci špeciálnych programov s konkrétnymi parametrami a podmienkami (ďalej spolu len „Produkty“ a samostatne aj „Produkt“). Ak bude CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL ponúkať Produkty, budú uvedené v Platforme a ako príloha týchto Podmienok.
 2. Užívateľ berie na vedomie, že CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL má exkluzívne právo sprístupniť niektorý z Produktov výlučne pre špecifický okruh užívateľov podľa konkrétnych podmienok príslušného Produktu a/alebo rozsah a/alebo obsah Produktov kedykoľvek zmeniť, pričom zmena bude reflektovaná aj v týchto Podmienkach.

REGISTRÁCIA UŽÍVATEĽA

 1. Právo na poskytnutie Služieb podľa týchto Podmienok je podmienené úspešnou registráciou Užívateľa na Platforme, v dôsledku čoho mu bude zriadený špecifický užívateľský účet (ďalej len „Účet”). Podmienkou pre zriadenie Účtu je, že:
  1. Užívateľ uvedie pravdivú e-mailovú adresu; meno a priezvisko; telefónnne číslo;ulicu a mesto
  2. V prípade právnickej osoby názov firmy, IČO, IČ DPH
  3. Užívateľ sa oboznámi so znením Podmienok a prejaví súhlas s ich znením jednoznačným prejavom vôle vo forme označenia akceptačného tlačidla. Potvrdenie a označenie akceptačného tlačidla predstavuje jednoznačný súhlasný prejav vôle Užívateľa so znením Podmienok, Zmluvy a príslušných príloh.
 2. CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL po registrácii a zriadení Účtu odošle Užívateľovi na ním uvedenú e-mailovú adresu internetovú linku, ktorú je Užívateľ pre využitie funkcionality Platformy a poskytnutie Služieb povinný potvrdiť tým, že na ňu klikne. 

ÚKONY PRED POSKYTNUTÍM SLUŽBY, RESP. SLUŽIEB

 1. CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL je povinnou osobou v zmysle § 5 ods. 1, písm. o), p) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon”). V tejto súvislosti je CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL povinná pred poskytnutím Služieb na základe Zmluvy, poskytnutím vkladu podľa Zmluvy alebo inými úkonmi podľa Zmluvy, vykonať klasifikáciu Užívateľa v súlade s ustanoveniami Zákona a Politikou posudzovania rizika v zmysle AML Smernice (ďalej len „Klasifikácia“) a poskytnúť Užívateľovi v súlade s nižšie uvedenými princípmi príslušnú starostlivosť.
 2. CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL je ako povinná osoba podľa Zákona a AML Smernice oprávnená požadovať od Užívateľov (fyzických osôb) údaje v nasledovnom rozsahu:
  1. meno a priezvisko;
  2. rodné číslo (ak nebolo pridelené, tak dátum narodenia);
  3. štátna príslušnosť;
  4. pohlavie;
  5. adresa trvalého pobytu alebo iného oprávneného pobytu; a
  6. druh a číslo dokladu totožnosti

(ďalej len „Osobné údaje“).

 1. V prípade, ak Užívateľ, ktorý je fyzickou osobou, nenapĺňa príslušné podmienky pre poskytnutie zjednodušenej starostlivosti podľa článku 8 Podmienok, takémuto Užívateľovi bude poskytnutá tzv. základná starostlivosť.
 2. Pre účely poskytnutia základnej starostlivosti je Užívateľ (fyzická osoba), pred ďalším poskytnutím Služieb povinný nad rozsah Osobných údajov poskytnúť nám dodatočné informácie, dokumenty v nasledujúcom rozsahu:
  1. kópia dokladu totožnosti;
  2. potvrdenie o trvalom pobyte alebo inom oprávnenom pobyte (riadne vystavená faktúra za dodávku elektrickej energie, prípadne výpis z bankového účtu s uvedením identifikačných údajov a súhlasnej adresy Užívateľa, výpis z registra obyvateľov jeho domovskej krajiny);
  3. obrazový záznam (fotografia) tváre Užívateľa spoločne so zreteľne čitateľnými údajmi z dokladu totožnosti a rozpoznateľnou tvárou Užívateľa
  4. informácia o pôvode finančných prostriedkov Užívateľa.
 3. CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL je v súlade  s podmienkami Zákona a AML Smernice povinná poskytnúť základnú starostlivosť v zmysle Podmienok Užívateľovi, ktorý je právnickou osobou. Pre účely poskytnutia základnej starostlivosti Užívateľovi (právnická osoba) sme povinní požadovať nasledujúce informácie, dokumenty:
  1. obchodné meno;
  2. IČO;
  3. adresa sídla;
  4. identifikačné údaje zápisu v príslušnom registri;
  5. kópia dokladov totožnosti štatutárnych orgánov a konečných užívateľov výhod Užívateľa a ich údaje v rozsahu ich Osobných údajov;
  6. potvrdenie o adrese sídla (riadne vystavená faktúra za dodávku elektrickej energie, prípadne výpis z bankového účtu s uvedením identifikačných údajov a súhlasnej adresy Užívateľa, výpis z Obchodného registra alebo obdobného registra právnických osôb);
  7. obrazový záznam (fotografia) tváre fyzickej osoby uskutočňujúcej zriadenie Účtu Užívateľa spoločne so  zreteľne čitateľnými údajmi z dokladu totožnosti a rozpoznateľnou tvárou, ako aj Osobné údaje takejto fyzickej osoby;
  8. informácie o vlastníckej štruktúre Užívateľa v rozsahu Osobných údajov, ak sú spoločníkmi fyzické osoby a v prípade, ak sú spoločníkmi Užívateľa právnické osoby, tak v rozsahu:
   1. obchodné meno,
   2. IČO,
   3. adresa sídla spoločníka Užívateľa,
   4. identifikačné údaje spoločníka Užívateľa týkajúce zápisu v príslušnom registri, a
   5. informácia o pôvode finančných
 4. V prípade, ak na základe analýzy rizík v zmysle Zákona a/alebo AML Smernice  dôjdeme k záveru, že Užívateľ predstavuje riziko legalizácie príjmov z trestnej činnosti alebo financovania terorizmu vo vyššej miere, sme oprávnení ale aj povinní od takého  Užívateľa vyžiadať informácie alebo dokumenty nad rozsah údajov požadovaných pri poskytovaní zjednodušenej starostlivosti alebo základnej starostlivosti podľa článkov 8 až 11
 5. Sme oprávnení vo vzťahu k Užívateľovi vykonať zvýšenú starostlivosť podľa tejto Zmluvy a v zmysle Zákona aj na žiadosť príslušného orgánu a/alebo inej oprávnenej inštitúcie, ako aj z vlastného rozhodnutia pre účely zamedzenia legalizácie príjmov z trestnej činnosti alebo financovania terorizmu požadovať napríklad aj daňové priznanie, výpis z bankového účtu alebo dokument preukazujúci zdroj príjmov Užívateľa.
 6. Užívateľ berie na vedomie, že v celom rozsahu preberá zodpovednosť za pravdivosť, správnosť a úplnosť údajov poskytnutých CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL v akejkoľvek komunikácii. CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL vychádza z predpokladu, že tieto údaje zodpovedajú skutočnému stavu a nakoľko ich pravdivosť ani nemôže overiť, CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL nie je a nemôže byť zodpovedná za akúkoľvek majetkovú ani nemajetkovú ujmu, ktorá vznikne alebo môže vzniknúť v dôsledku akýchkoľvek chýb, nesprávností, neúplnosti a/alebo iných nedostatkov v poskytnutých informáciách.
 7. Užívateľ poskytnutím akýchkoľvek informácií podľa Podmienok potvrdzuje, že informácie poskytnuté CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL sú pravdivé, presné a úplné. Užívateľ sa v tejto súvislosti zaväzuje prípadné zmeny v poskytnutých informáciách alebo dokumentoch oznámiť CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL bez zbytočného odkladu od kedy sa o tejto zmene dozvedel, a to najneskôr v lehote 15 (slovom: pätnástich) kalendárnych dní.
 8. CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL je oprávnený v súvislosti s overením aktuálnosti, pravdivosti alebo presnosti údajov poskytnutých Užívateľom kedykoľvek počas trvania Zmluvy poskytnúť Užívateľovi príslušnú mieru starostlivosti podľa Podmienok a Zákona, a to aj
 9. CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL je pre účely overenia poskytnutých Osobných údajov alebo ďalších údajov alebo dokumentov oprávnená vykonať všetky kroky potrebné pre overenie identity Užívateľa a identity konečných užívateľov výhod Užívateľa, uskutočniť nevyhnutné kroky ochrany pred podvodným konaním, legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, financovaním terorizmu alebo akýmkoľvek iným protiprávnym konaním, a to priamo alebo prostredníctvom tretej
 10. CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL má na účely overenia identity Užívateľa právo na overenie pravdivosti a úplnosti údajov a/alebo dokumentov poskytnutých Užívateľom.
 11. CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL preskúmava či údaje, písomnosti alebo iné dokumenty prijaté na základe Zmluvy podľa Podmienok, sú v súlade s požiadavkami a podmienkami Užívateľ berie na vedomie, že CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL nezodpovedá za pravosť, platnosť a preklad týchto písomností ani za obsahovú zhodu, ani za pravdivosť, správnosť a úplnosť údajov v nich uvedených.
 12. Užívateľ sa zaväzuje udržiavať totožnosť platobných údajov uvedených v jeho Účte s príslušným účtom, resp. platobným miestom, ktorým Užívateľ disponuje.
 13. CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL si vyhradzuje právo:
  1. v nevyhnutnej miere obmedziť právo Užívateľa nakladať s Účtom, až do momentu poskytnutia príslušnej miery starostlivosti podľa príslušných ustanovení Podmienok;
  2. obmedziť prístup Užívateľa k Účtu v prípade, ak Užívateľ neposkytne CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL informácie alebo dokumenty potrebné pre poskytnutie príslušnej starostlivosti v zmysle tejto Zmluvy alebo ak Užívateľ neposkytne predmetné informácie v požadovanej kvalite a/alebo kvantite.
 14. CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL je oprávnená obmedziť Užívateľovi prístup k jeho Účtu v prípade odôvodneného podozrenia tom, že v súvislosti s daným Účtom došlo, alebo môže dôjsť k páchaniu trestného činu alebo iného protiprávneho konania. V prípade, ak dôjde k obmedzeniu Užívateľovho prístupu k Účtu, CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL ho o tom bude informovať bez zbytočného odkladu, až na prípady, kedy by oznámenie tejto skutočnosti bolo v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom alebo rozhodnutím príslušného orgánu.
 15. Užívateľ je povinný zachovávať dôvernosť svojich prístupových údajov k Účtu, ako aj v primeranej miere zabezpečiť ochranu koncových zariadení prostredníctvom ktorých má Užívateľ prístup k Platforme alebo Účtu.
 16. Užívateľ berie na vedomie, že je povinný a zaväzuje sa pri využívaní Služieb používať na to vhodné technické koncové zariadenie, pričom je jeho zodpovednosťou zabezpečiť kompatibilitu svojho zariadenia s príslušným softvérovým a/alebo hardvérovým vybavením a prípadnými inými technickými požiadavkami na používané koncové zariadenie. CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL nezodpovedná za možné majetkové alebo nemajetkové ujmy vzniknuté Užívateľovi z dôvodu nedodržania jeho akejkoľvek povinnosti podľa Podmienok.
 17. Užívateľ berie na vedomie, že aj napriek zriadeniu Účtu a registrácie Užívateľa CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL odmietnuť poskytnúť mu tú-ktorú Službu a to celkom alebo sčasti. Ak CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL toto právo využije, upovedomí o tom Užívateľa v primeranej dobe. V prípade, ak CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL odmietne poskytnutie Služby z dôvodu, že nebudú splnenie podmienky starostlivosti podľa príslušných ustanovení Podmienok, CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL Užívateľovi vráti už poskytnuté plnenie najneskôr v lehote 15 (slovom: pätnástich) kalendárnych dní od uplynutia príslušnej

PORADENSKÉ SLUŽBY

 1. CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL môže ako súčasť Služieb poskytovať Poradenské služby predmetom ktorých je návrh  skladby a podielu portfólia jednotlivých virtuálnych mien v rámci konkrétnych Produktov a návrh vyskladania Užívateľovho portfólia. V rámci poskytovania Poradenských služieb a pre naplnenie ich účelu, CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL vo vzťahu k tvorbe navrhovanej skladby a pomerov jej častí bude zohľadňovať formálne kritériá a fundamentálne kritériá, prípadne iné metriky špecifické vo vzťahu ku konkrétnemu Účelom poskytovania Poradenských služieb je optimalizácia ziskovosti Služieb pri limitácii rizika súvisiaceho s virtuálnymi menami (ďalej len „Poradenské  služby“). Užívateľ však berie na vedomie, že virtuálne meny sú spojené s rizikom a ich hodnota môže v krátkych intervaloch výrazne stúpať a klesať.

SLUŽBY ZMENÁRNE

 1. CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL môže ako súčasť Služieb poskytovať aj služby zmeny virtuálnych mien, teda sprostredkuje predaj a nákup virtuálnych mien za peňažné prostriedky vo forme FIAT meny (ďalej len „Služby zmenárne”). V závislosti od toho, či Užívateľ predáva alebo kupuje virtuálne meny, má CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL status kupujúceho alebo predávajúceho virtuálnych mien.
 2. CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL v rámci Služieb zmenárne rovnako umožňuje Užívateľovi zameniť jednu virtuálnu menu za inú virtuálnu menu.
 3. Pri poskytovaní Služby zmenárne je pre konverziu záväzný kurzový lístok uvedený v rozhraní Platformy, ktorý je priebežne aktualizovaný. Kurzový lístok obsahuje informácie o konverziách hodnoty vkladov do virtuálnych mien, prípadne virtuálnych mien na iné virtuálne meny. 

SLUŽBY ÚSCHOVY

 1. CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL môže ako súčasť Služieb vo vzťahu k virtuálnym menám pre účely zabezpečenia ich ochrany ako súčasť Služieb poskytovať Služby úschovy. CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL poskytuje služby úschovy najmä za účelom poskytovania profesionálnych úschovných služieb vo vzťahu k virtuálnym menám.
 2. CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL poskytuje služby úschovy virtuálnych mien spôsobom a za podmienok, ktoré predstavujú ich bezpečné uloženie, ochranu pred scudzením, stratou alebo náhodným zničením vo vzťahu k dátam potrebným pre nakladanie s virtuálnymi menami (ďalej len „Služby úschovy“). CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL pre zabezpečenie profesionálnej úrovne ochrany virtuálnych mien Užívateľov (a dát potrebných pre nakladanie s nimi - privátnych kľúčov) pri poskytovaní Služieb úschovy používa riešenia, ktoré nemusia využívať pripojenie na internet, ak nie je v tejto Zmluve ustanovené inak.
 3. CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL poskytuje Služby úschovy pri zabezpečení najvyšších štandardov úschovy virtuálnych mien, najmä kombináciou technických riešení spoločne s fyzickým uložením v trezoroch pod kontrolou CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL. Pri poskytovaní Služieb úschovy si CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL vyhradzuje právo dočasne a v obmedzenom rozsahu uchovávať časť virtuálnych mien na adresách tretích strán, najmä overených a bezpečných portáloch poskytovateľov služieb zmenárne virtuálnych mien, poskytovateľov služieb peňaženky virtuálnych mien alebo obdobných služieb spojených s virtuálnymi
 4. CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL sa zaväzuje, že pri poskytovaní Služieb úschovy bude disponovať s virtuálnymi menami Užívateľov a súvisiacimi privátnymi kľúčmi výlučne podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve alebo podmienok poskytovania príslušného Produktu.
 5. CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL si v rámci poskytovania Služieb úschovy vyhradzuje právo samostatne manažovať podobu a formu poskytovania Služieb úschovy najmä za účelom zabezpečenia primeranej ochrany virtuálnych mien Užívateľa a súvisiacich privátnych kľúčov a zabezpečenia primeranej likvidity

PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽIEB

 1. Predpokladom poskytnutia ktorejkoľvek zo Služieb je registrácia Užívateľa, zriadenie Účtu a úhrada.
 2. Užívateľ je povinný uskutočniť prevod peňažných prostriedkov podľa predchádzajúceho článku vo FIAT mene v prospech bankového účtu CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL uvedeného v rozhraní Platformy bankovým prevodom (ďalej len „Vklad”).
 3. Užívateľ je povinný odoslať hodnotu Vkladu z bankového účtu vedeného na Užívateľa alebo z účtu vo vzťahu ku ktorému má Užívateľ dispozičné právo alebo iné obdobné právo alebo vkladom na účet. Pri úhrade Vkladu Užívateľ uvedie príslušný špecifický symbol, konštantný symbol alebo iné údaje, ktorých uvedenie vyžaduje CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL.
 4. Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade porušenia povinnosti podľa predchádzajúceho článku Podmienok CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL nenesie voči Užívateľovi ani akejkoľvek tretej strane zodpovednosť za akúkoľvek majetkovú alebo nemajetkovú ujmu, prípadne iný nepriaznivý následok vzniknutý Užívateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe v dôsledku porušenia
 5. Po pripísaní hodnoty Vkladu na bankový účet CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL a poskytnutí príslušnej starostlivosti podľa tejto Zmluvy, je CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL povinná poskytnúť Užívateľovi príslušné Služby, okrem prípadov uvedených v príslušných ustanoveniach týchto Podmienok.
 6. Užívateľ berie na vedomie, že v dôsledku pripísania Vkladu na bankový účet CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL Užívateľ udeľuje CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL jednoznačný súhlas a pokyn na poskytnutie Služieb.
 7. V tejto súvislosti CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL zdôrazňuje, že Užívateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v lehote 14 (slovom: štrnástich) kalendárnych dní odo dňa jej uzavretia, aj že cena virtuálnych mien závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorú CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL nemôže ovplyvniť.

VÝBER PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV A PREVOD VIRTUÁLNYCH MIEN

 1. Užívateľ je oprávnený zadať pokyn na predaj virtuálnych mien nadobudnutých z prostriedkov Vkladu alebo akejkoľvek jeho časti najskôr po uplynutí doby 30 (slovom: tridsať) kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy (ďalej len „Doba”). Užívateľ je oprávnený po uplynutí Doby predať svoje virtuálne meny alebo ich časť CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL podľa Podmienok tejto Zmluvy (ďalej len „Výber prostriedkov Užívateľa“).
 2. Užívateľ je pre účely Výberu prostriedkov Užívateľa povinný použiť rozhranie Platformy, pričom CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL sa v súvislosti s Výberom prostriedkov Užívateľa zaväzuje podľa Podmienok od Užívateľa odkúpiť požadované virtuálne meny a v lehote 10 (slovom: desiatich) kalendárnych dní odo dňa zadania pokynu na Výber prostriedkov Užívateľa odoslať hodnotu, ktorá je výsledkom Výberu prostriedkov Užívateľa na platobné miesto uvedené Užívateľom pri jeho Účte.
 3. CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL môže umožniť Užívateľovi podľa Podmienok zrealizovať Výber prostriedkov aj čiastočne (ďalej len „Čiastočný výber prostriedkov Užívateľa“). Predmetom Čiastočného výberu prostriedkov Užívateľa je prioritne suma predstavujúca zhodnotenie Vkladov (ďalej len „Zisk“) a až následne hodnota investície. Investícia predstavuje súčet Vkladov, znížený o súčet tej časti Čiastočných výberov prostriedkov Užívateľa, o ktorú jednotlivé Čiastočné výbery prostriedkov Užívateľa prevyšovali aktuálny Zisk k momentu príslušného Čiastočného výberu prostriedkov (ďalej len „Investícia“). Výška Investície je kalkulovaná pre každý Produkt
 4. Užívateľ je oprávnený požiadať CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL o zabezpečenie prevodu virtuálnych mien, a to vo vzťahu ku všetkým virtuálnym menám Užívateľa na jeho Účte alebo ich časti (ďalej len „Prevod”). Užívateľ je oprávnený požiadať CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL o Prevod na základe žiadosti o prevod virtuálnych mien Užívateľa (ďalej len „Žiadosť o prevod virtuálnych mien Užívateľa”).
 5. Užívateľ je povinný podať Žiadosť o prevod virtuálnych mien Užívateľa prostredníctvom Platformy, a to prostredníctvom príslušnej formulárovej žiadosti, v ktorej uvedie príslušné verejné adresy pre účely Prevodu virtuálnych mien Užívateľa. Na účely spracovania Žiadosti o prevod virtuálnych mien Užívateľa je Užívateľ povinný odoslať CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL riadne vyplnený formulár na základe ktorého CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL vypracuje a odošle Užívateľovi na podpis príslušnú formálnu žiadosť.
 6. Užívateľ je povinný pre účely spracovania Žiadosti o prevod virtuálnych mien Užívateľa zabezpečiť doručenie tejto žiadosti CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL s úradným osvedčením pravosti podpisu Užívateľa v lehote 15 (slovom: pätnástich) kalendárnych dní odo dňa zaslania formálnej žiadosti. Riadne doručenou Žiadosťou o prevod virtuálnych mien Užívateľa je taká žiadosť, ktorá je jasná, zrozumiteľná, určitá a opatrená príslušnou doložkou o osvedčení pravosti podpisu Užívateľa.
 7. Pri úkonoch spojených s Prevodom musíme byť obzvlášť dôslední a preto môžeme postupovať v súlade so zvýšenou starostlivosťou podľa Podmienok. CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL je povinná zabezpečiť Prevod virtuálnych mien Užívateľa špecifikovaných v Žiadosti o prevod virtuálnych mien Užívateľa v lehote 10 (slovom: desiatich) kalendárnych dní odo dňa riadneho doručenia správnej Žiadosti o prevod virtuálnych mien Užívateľa a poskytnutia príslušnej miery starostlivosti v súlade s Podmienkami. V prípade, ak sú predmetom Prevodu všetky virtuálne meny evidované v Účte, dôsledkom Prevodu môže byť ukončenie

VYHLÁSENIA ZMLUVNÝCH STRÁN

 1. CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL vyhlasuje a zaväzuje sa, že:
  1. je spoločnosť s ručením obmedzeným, riadne založená a existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a je oprávnená vykonávať svoju podnikateľskú činnosť v súlade s Podmienkami a Zmluvou;
  2. je oprávnená uzatvoriť túto Zmluvu a vykonávať všetky svoje práva a plniť povinnosti, ktoré jej z Podmienok a tejto Zmluvy vyplývajú;
  3. táto Zmluva predstavuje riadne, určité, vážne a zrozumiteľné právne záväzné, platné a určité záväzky CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL, ktoré sú voči nej vykonateľné, s prihliadnutím na príslušné právne predpisy upravujúce úpadok, konkurz, reštrukturalizáciu a oddlženie, ktoré vo všeobecnosti majú vplyv na výkon práv veriteľov; a
  4. uzatvorenie a plnenie tejto Zmluvy a záväzkov podľa tejto Zmluvy nebude mať za následok porušenie všeobecne záväzného právneho predpisu alebo zmluvného či iného záväzku alebo zakladateľského dokumentu CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL.
 2. Užívateľ vyhlasuje a zaväzuje sa, že:
  1. má právnu spôsobilosť a spôsobilosť na právne úkony v rozsahu nevyhnutnom pre uzatvorenie tejto Zmluvy a prijímanie Služieb, pričom je oprávnený uzatvoriť túto Zmluvu a vykonávať všetky svoje práva a plniť povinnosti, ktoré z tejto Zmluvy vyplývajú v súlade s Podmienkami;
  2. táto Zmluva predstavuje riadne, určité, vážne a zrozumiteľné právne záväzné, platné a určité záväzky Užívateľa, ktoré sú voči Užívateľovi vykonateľné, s prihliadnutím na príslušné právne predpisy upravujúce úpadok, konkurz a oddlženie, ktoré vo všeobecnosti majú vplyv na výkon práv veriteľov;
  3. uzatvorenie a plnenie tejto Zmluvy a záväzkov podľa tejto Zmluvy nebude mať za následok porušenie všeobecne záväzného právneho predpisu alebo zmluvného či iného záväzku;
  4. Užívateľ poskytol a počas trvania tohto zmluvného vzťahu záložného Zmluvou bude poskytovať CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL pravdivé, presné a úplné informácie v rozsahu a spôsobom potrebným pre riadne poskytovanie Služieb podľa Podmienok;
  5. nebude prijímať Služby inak než v súlade s touto Zmluvou alebo inak než v súlade s ich zamýšľaným účelom, v každom prípade nie v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi;
  6. sa v dostatočnej miere oboznámil s funkcionalitou Platformy a Účtu, ako aj s podstatou a fungovaním technológií virtuálnych mien, aby mohol prijímať Služby a uplatňovať si súvisiace práva a plniť povinnosti; a
  7. sa bude priebežne oboznamovať s funkcionalitou Platformy, Podmienkami, webovým sídlom CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL, ako aj ďalšími informáciami súvisiacimi s plneniami podľa tejto

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 1. Užívateľ je povinný pri používaní Platformy, Účtu a prijímaní Služieb dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, Podmienky, Zmluvu, ako aj rešpektovať práva CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL a tretích osôb.
 2. Užívateľ sa zdrží najmä:
  1. zasahovania do funkcionality Platformy, Účtu alebo akýchkoľvek riešení vyvinutých CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL (či už technických alebo know-how) alebo v jej prospech, súvisiacich so Službami, ohrozovania a/alebo narúšania ich plynulej prevádzky a to akýmkoľvek spôsobom;
  2. používania programov, zariadení a/alebo postupov, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na funkcionalitu Platformy, Účtu alebo Služieb;
  3. neoprávneného získavania Osobných údajov iných užívateľov alebo akýchkoľvek informácií, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL alebo ktoré sú dôvernými informáciami CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL; a
  4. používania nezabezpečeného e-mailu alebo sprístupňovania údajov k Účtu akejkoľvek tretej
 3. Užívateľ je zodpovedný za všetky aktivity súvisiace s použitím prihlasovacích údajov k svojmu Účtu. V tejto súvislosti je Užívateľ povinný najmä:
  1. uistiť sa, že po ukončení používania Platformy dodržal primerané bezpečnostné opatrenia, napr. po skončení každej návštevy Platformy sa riadne z Účtu odhlásil a zatvoril internetový prehliadač alebo iné rozhranie použité pre prístup k Účtu, príp. znemožnil ovládanie koncového technického zariadenia; a
  2. v prípade, ak má Užívateľ dôvodné podozrenie, že došlo k neoprávnenému prístupu do Účtu, použitiu alebo sprístupneniu prihlasovacích údajov Užívateľa, neoprávnenému prístupu alebo použitiu Účtu a/alebo akémukoľvek inému narušenia bezpečnosti Účtu alebo poskytovania Služieb, bez zbytočného odkladu informovať o tom CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL.
 4. Užívateľ sa zaväzuje, že nebude používať Služby na páchanie akéhokoľvek druhu protiprávnej alebo neetickej činnosti alebo činnosti, ktorá môže negatívne ovplyvniť CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL, poskytovanie Služieb alebo iných užívateľov. Užívateľ sa v tejto súvislosti zaväzuje, že sa nebude  v súvislosti s týmito Podmienkami zúčastňovať najmä na:
  1. neoprávnenom pokuse o zmenu funkcionality alebo programového narušenia alebo iného zásahu do Platformy, Účtu, Služieb alebo ich akýchkoľvek súčastí;
  2. pokuse o získanie neoprávneného prístupu k Službám alebo k Účtu iného užívateľa;
  3. pokuse obísť alebo zmariť akékoľvek bezpečnostné opatrenia, vrátane poskytnutia starostlivosti vo vzťahu k Užívateľovi podľa tejto Zmluvy; alebo
  4. rozmnožovaní, duplikácii, kopírovaní, predávaní alebo obchodovaní so Službami na akýkoľvek účel bez súhlasu CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL.
 5. Užívateľ je povinný okrem ďalších povinností uvedených v Podmienkach:
  1. používať Účet v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, dobrými mravmi a v súlade s Podmienkami;
  2. pre účely prístupu k Účtu a Platforme používať výlučne dôveryhodné koncové technické zariadenia a primerané zabezpečenie pred škodlivými softvérom; a
  3. uchovávať v tajnosti prístupové heslá k Účtu alebo akékoľvek obdobné údaje súvisiace s Účtom alebo plnením Zmluvy s primeranou mierou ich ochrany.
 6. Užívateľ berie na vedomie, že CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL nebude bez predchádzajúceho kontaktu kontaktovať Užívateľa ohľadom údajov týkajúcich sa Účtu, najmä prihlasovacích údajov k predmetnému Účtu. V prípade, ak má Užívateľ podozrenie, že je kontaktovaný za účelom podvodu vo vzťahu k jeho Účtu je povinný bezodkladne oznámiť túto skutočnosť CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL.

POPLATKY A VÝDAVKY SPOJENÉ S ÚČTOM

 1. Poskytovanie Služieb je spoplatnené podľa aktuálneho cenníka Služieb (ďalej len „Cenník“), ktorého aktuálna verzia je dostupná na Platforme. CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL si vyhradzuje právo jednostranne započítať akékoľvek splatné poplatky a výdavky alebo iné pohľadávky súvisiace s poskytovaním Služieb a/alebo Produktov voči Užívateľovi.
 2. CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL si v súvislosti s poskytovaním Služieb a prípadným rozširovaním ich zoznamu a obsahu, vyhradzuje právo na zmenu Cenníka, prípadne na zavedenie nových poplatkov. CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL je oprávnená zmeniť Cenník prípadne zmeniť ceny jednotlivých položiek s účinnosťou po uplynutí 14 (slovom: štrnástich) kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o tejto zmene na e-mailovú adresu Užívateľa. Nový Cenník nadobúda účinnosť 15. (slovom: pätnásteho) kalendárneho dňa odo dňa doručenia oznámenia o zmene Cenníka Užívateľovi.
 3. Poplatky sa účtujú samostatne a ich aktuálne výšky budú pre jednotlivé Produkty budú uvedené v Platforme, pričom:
 4. Poplatok za zmenu predstavuje poplatok súvisiaci s poskytovaním Služieb zmenárne vo vzťahu k Vkladu a Výberu Užívateľa a s pokrytím súvisiacich nákladov spojených s konverziou na virtuálne meny alebo na peňažné prostriedky vo FIAT mene (ďalej len „Výmenný poplatok”);
 5. Portfóliový poplatok predstavuje poplatok súvisiaci s poskytovaním Poradenských služieb súvisiacich s riadením Užívateľovho portfólia (ďalej len „Portfóliový poplatok“). Portfóliový poplatok zahŕňa portfóliový poplatok pri Vklade a obnovovací portfóliový poplatok. Portfóliový poplatok pri vklade je ročný poplatok účtovaný vopred na jeden rok poskytovania Poradenských služieb v prípade prvého Vkladu a pri každom ďalšom Vklade alikvotne ku dňu výročia prvého Vkladu. Základom pre výpočet obnovovacieho portfóliového poplatku je aktuálna hodnota virtuálnych mien ku dňu výročia prvého Vkladu;
 6. Poplatok za poskytovanie Služieb úschovy predstavuje poplatok za poskytovanie Služieb úschovy podľa podmienok tejto Zmluvy (ďalej len „Úschovný poplatok“). Úschovný poplatok je ročný poplatok účtovaný ročne vopred za každý (aj začatý) kalendárny rok poskytovania Služieb úschovy. Je účtovaný vopred pri prvom Vklade a pri každom ďalšom Vklade alikvotne ku dňu výročia prvého Vkladu. Základom pre výpočet obnovovacieho úschovného poplatku je aktuálna hodnota virtuálnych mien ku dňu výročia prvého Vkladu;
 7. Poplatok zo Zisku predstavuje poplatok hradený Užívateľom zo Zisku dosiahnutého v súvislosti s poskytovaním Poradenských služieb. Poplatok zo Zisku je účtovaný v prípade Výberu prostriedkov z účtu Užívateľa, Čiastočného výberu prostriedkov z účtu Užívateľa alebo Prevodu (ďalej len „Poplatok zo zisku”). Základom pre vyčíslenie Poplatku zo zisku pri Výbere prostriedkov z účtu Užívateľa alebo Prevode je Zisk Užívateľa v momente Výberu alebo Pri Čiastočnom výbere prostriedkov z účtu Užívateľa je základom pre vyčíslenie Poplatku zo zisku, buď suma Čiastočného výberu prostriedkov z účtu Užívateľa alebo suma Zisku, pričom sa vždy použije suma, ktorá je nižšia; a
 8. Poplatok za Prevod predstavuje poplatok súvisiaci s úhradou nákladov pri Prevode vo vzťahu k poskytovaniu Služieb úschovy. Výška poplatku za Prevod zodpovedá nákladom súvisiacim s Prevodom v závislosti od rýchlosti spracovania požadovaného Prevodu prípadne počtu virtuálnych mien, ktoré sú predmetom Prevodu. Poplatku za Prevod podliehajú úkony spojené s Prevodom v prípade ukončenia poskytovania Služieb úschovy podľa tejto
 9. CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL je oprávnená účtovať aj ďalšie poplatky súvisiace s poskytovaním Služieb podľa tejto Zmluvy alebo za úkony touto Zmluvou predpokladané v sadzbách podľa Cenníka.

TRVANIE A ZÁNIK ZMLUVY

 1. Túto Zmluvu môžu Zmluvné strany ukončiť jedným z nasledujúcich spôsobov:
  1. dohodou Zmluvných strán;
  2. výpoveďou ktorejkoľvek zo Zmluvných strán (podľa článku 62 až 66 Podmienok);
  3. odstúpením od Zmluvy zo strany CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL (podľa článku 67 až 68 Podmienok);
  4. odstúpením od Zmluvy zo strany Užívateľa (podľa článku 69 až 70 Podmienok); a
  5. výpoveďou alebo odstúpením z iných dôvodov upravených touto Zmluvou.

(ďalej spolu, resp. ktorýkoľvek spôsob ukončenia Zmluvy len „Ukončenie zmluvy”). Zmluvné strany sú povinné ku dňu účinnosti Ukončenia zmluvy vykonať všetky úkony potrebné na zabránenie vzniku škody a splniť svoje záväzky podľa tejto Zmluvy, ak táto Zmluva neustanovuje inak.

 1. CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL alebo Užívateľ môžu kedykoľvek ukončiť Zmluvu písomnou výpoveďou, a to aj bez udania dôvodu. CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL je oprávnená vypovedať túto Zmluvu písomne,  jej doručením na e-mailovú adresu Užívateľa uvedenú v Účte. Užívateľ je oprávnený vypovedať túto Zmluvu písomne jej doručením na e-mailovú adresu zákazníckej podpory CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL: info@cryptoinvestment.com
 2. Výpovedná doba je 3-mesačná (slovom: trojmesačná) a začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni doručenia výpovede druhej Zmluvnej strane. Užívateľ je po odoslaní výpovede, avšak najneskôr v lehote 1 (slovom: jedného) mesiaca pred nadobudnutím účinnosti takejto výpovede, povinný informovať CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL, či v súvislosti s ukončením zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou žiada o Prevod alebo o Výber vo vzťahu k virtuálnym menám, ktorými na Účte disponuje.
 3. V prípade, ak má na základe výpovede Užívateľa dôjsť k Prevodu, Užívateľ je povinný podať Žiadosť o prevod virtuálnych mien v zmysle Po naplnení príslušných podmienok pre realizáciu Prevodu a uhradení príslušných poplatkov sa CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL zaväzuje vykonať Prevod najneskôr v lehote 15 (slovom: pätnástich) kalendárnych dní odo dňa uplynutia výpovednej doby. Užívateľ sa zaväzuje pre účely Prevodu v súvislosti s Ukončením zmluvy poskytnúť CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL všetku potrebnú súčinnosť.
 4. V prípade, ak má na základe výpovede Užívateľa dôjsť k Výberu, CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL je povinná vyplatiť Užívateľovi hodnotu virtuálnych mien v mene v ktorej bol uskutočnený Vklad v lehote 15 (slovom: pätnástich) kalendárnych dní odo dňa uplynutia výpovednej doby podľa tohto článku.
 5. V prípade, ak Užívateľ nedoručí CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL Žiadosť o prevod virtuálnych mien podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve alebo neinformuje CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL ohľadom požiadavky na Výber, CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL je oprávnená odkúpiť virtuálne meny Užívateľa, uskutočniť Výber a vyplatiť Užívateľovi príslušnú hodnotu v mene, v ktorej bol uskutočnený Vklad na bankový účet Užívateľa.
  1. Ak Podmienky neustanovujú inak, CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL je oprávnená od Zmluvy odstúpiť a zrušiť Účet Užívateľa a/alebo ukončiť poskytovanie Služieb takémuto Užívateľovi s okamžitou účinnosťou, ak:
  2. Užívateľ uviedol v súvislosti s uzavretím Zmluvy alebo v súvislosti s jej plnením nepravdivé informácie, zamlčal alebo neposkytol podstatné informácie alebo dokumenty, ktoré sú nevyhnutné pre existenciu a plnenie povinností podľa tejto Zmluvy;
  3. Užívateľ je v omeškaní s plnením povinností podľa Zmluvy, pričom túto povinnosť nesplnil ani v dodatočnej lehote v trvaní najmenej 30 (slovom: tridsať) kalendárnych dní poskytnutej zo strany CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL;
  4. CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL nadobudla odôvodnené a preukázateľné podozrenie, že konanie Užívateľa odporuje všeobecne záväzným právnym predpisom alebo ich obchádza alebo sa prieči dobrým mravom;
  5. CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL nadobudla dôvodné a preukázateľné podozrenie, že Účet bol použitý neoprávneným spôsobom alebo za účelom spáchania trestného činu, či iného protiprávneho konania; alebo
  6. povinnosť odstúpenia CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL od Zmluvy vyplýva z rozhodnutia súdu, orgánu verejnej správy alebo zo všeobecne záväzného právneho
 6. CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL je oprávnená v prípade odstúpenia od Zmluvy podľa článku 67 Podmienok speňažiť virtuálne meny Užívateľa a po zohľadnení príslušných poplatkov podľa Podmienok, poukázať predmetné peňažné prostriedky v mene, v ktorej bol uskutočnený Vklad, na bankový účet Užívateľa, v prípade, ak poukázanie prostriedkov Užívateľa v prospech jeho bankového účtu     neodporuje právnym predpisom alebo rozhodnutiu príslušného orgánu.
 7. Ak Podmienky niektorej zo Služieb alebo niektorého Produktu, neustanovujú inak, Užívateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť a ukončiť prijímanie Služieb zo strany CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL, s okamžitou účinnosťou, v prípade:
  1. podstatného alebo opakovaného nepodstatného porušenia Zmluvy zo strany CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL;
  2. zániku oprávnenia CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL na poskytovanie Služieb.
 8. CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL je oprávnená v prípade odstúpenia od Zmluvy podľa článku 69 Podmienok speňažiť virtuálne meny Užívateľa a po zohľadnení príslušných poplatkov tejto Zmluvy poukázať predmetné peňažné prostriedky v mene, v ktorej bol uskutočnený Vklad na bankový účet Užívateľa, v prípade, ak poukázanie prostriedkov Užívateľa v prospech jeho bankového účtu  neodporuje Podmienkam, všeobecne záväzným právnym predpisom alebo rozhodnutiam príslušných orgánov. V prípade, ak Užívateľ v písomnom odstúpení od Zmluvy neuvedie adresu pre zrealizovanie Prevodu virtuálnych mien Užívateľa, CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL je povinná virtuálne meny takéhoto Užívateľa odkúpiť a vyplatiť Užívateľovi hodnotu virtuálnych mien na bankový účet podľa Podmienok. Užívateľ sa v tejto súvislosti zaväzuje uhradiť všetky náklady spojené so zabezpečením Prevodu a súvisiace poplatky, ako aj na poskytnutie potrebnej súčinnosti.
 9. CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL si vyhradzuje právo dočasne pozastaviť výkon svojich práv a povinností vo vzťahu k Užívateľovi (ďalej len „Prerušenie Služby”), najmä v prípade:
  1. ak Užívateľovi nebola poskytnutá príslušná miera starostlivosti podľa podmienok tejto Zmluvy z dôvodov na strane Užívateľa;
  2. odôvodneného podozrenia, že Užívateľ poskytol CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL nepravdivé, neaktuálne, neúplné alebo akékoľvek zavádzajúce údaje;
  3. dôvodného podozrenia, že Užívateľ porušuje podmienky Zmluvy alebo koná v rozpore so Zmluvou;
  4. ak si Užívateľ vymienil poskytnutie Služieb neoprávneným, podvodným spôsobom alebo iným uvedením do omylu;
  5. ak Účet alebo prostriedky naň prijaté, prípadne virtuálne meny s ním súvisiace boli použité na spáchanie protiprávneho konania alebo z neho plynú;
  6. ak používanie Účtu a prostriedky na ňom alebo s ním súvisiace sú predmetom sporu, vyšetrovania protiprávneho konania alebo obdobného úradného konania;
  7. ak je CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL predmetom útoku za účelom odcudzenia virtuálnych mien (vrátane  privátnych kľúčov k nim) alebo akéhokoľvek obmedzenia nakladania s nimi;
  8. ak právo alebo povinnosť Prerušiť Službu vyplýva z rozhodnutia súdu, orgánu verejnej moci alebo všeobecne záväzného právneho predpisu; alebo
  9. ak právo alebo povinnosť Prerušiť Službu vyplýva z ustanovení
 10. CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL sa zaväzuje, v prípade, ak dôjde k naplneniu podmienok pre Prerušenie Služieb, túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Užívateľovi, ak takéto oznámenie nie je v rozpore s Podmienkami, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo rozhodnutím príslušného orgánu.
 11. CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL sa zaväzuje obnoviť funkcionalitu Účtu v lehote 5 (slovom: piatich) kalendárnych dní odo dňa kedy  odpadnú dôvody pre Prerušenie Služby.

 ZODPOVEDNOSŤ, JEJ OBMEDZENIE A VYLÚČENIE

 1. CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL zodpovedá výlučne za škodu ňou zavinenú s prihliadnutím na výnimky uvedené v Podmienkach a/alebo vyplývajúce z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL nezodpovedá za škodu alebo iné nepriaznivé následky alebo ujmu spôsobené:
  1. uvedením alebo predložením nepravdivých, neaktuálnych, neúplných alebo akokoľvek zavádzajúcich údajov zo strany Užívateľa;
  2. konaním alebo opomenutím konania Užívateľa, ak na konanie alebo opomenutie takéhoto konania bol povinný alebo ak takýmto konaním alebo opomenutím konania porušil svoju povinnosť;
  3. odmietnutím poskytnutia Služby v dôsledku nesplnenia Podmienok Užívateľom;
  4. smerovaním a vývojom trhu virtuálnych mien, ako aj za zníženie majetku v súvislosti so znížením hodnoty Vkladu, znížením hodnoty virtuálnych mien, ako aj potenciálnou úplnou stratou ich hodnoty;
  5. zmenou právnej úpravy týkajúcej sa podnikateľskej činnosti CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL alebo právnej úpravy virtuálnych mien alebo poskytovania služieb s nimi súvisiacimi, najmä Služieb;
  6. Prerušením Služby podľa Podmienok;
  7. dočasnou nedostupnosťou CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL Platformy alebo Služieb;
  8. konaním, príp. opomenutím tretej strany;
  9. použitím prihlasovacích údajov k Účtu alebo iného zabezpečovacieho mechanizmu v rozpore s Podmienkami;
  10. akceptovaním konania, príp. opomenutia tých osôb, ktoré považuje na základe predložených údajov, listín alebo dokumentov za oprávnené konať v mene Užívateľa; alebo
  11. okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa článku 77 Podmienok.
 2. Užívateľ je zodpovedný za ním spôsobenú majetkovú aj nemajetkovú ujmu alebo nepriaznivý následok spôsobený Užívateľom, ktorý vznikne v dôsledku Užívateľovho konania a/alebo opomenutia, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi, všeobecne záväznými právnymi predpismi a/alebo
 3. Zmluvné strany sú povinné nahradiť škodu, za ktorú zodpovedajú, ak Podmienky neustanovujú
 4. CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL vôbec nezodpovedá za žiadnu škodu, ujmu, nepriaznivý následok alebo nemožnosť alebo neschopnosť plnenia povinností, ak je dôvodom takéhoto porušenia povinnosti zo strany CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL:
  1. nepredvídateľná alebo neočakávaná udalosť, okolnosť alebo ich súbor, mimo rozumnú kontrolu CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL, najmä, nie však výlučne, akákoľvek zmena, výluka alebo porucha na  strane tretej osoby, najmä, nie však výlučne na strane poskytovateľa platobných služieb, poskytovateľa služby zmenárne virtuálnych aktív, poskytovateľa služby peňaženky virtuálnych mien, sprostredkovateľa takýchto služieb alebo poskytovateľa akýchkoľvek iných služieb nevyhnutných pre poskytovanie Služieb alebo plnenie povinností podľa tejto Zmluvy;
  2. zmena právnej úpravy upravujúcej výkon činnosti CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL a/alebo právnej úpravy a podmienok disponovania s virtuálnymi menami a ich držania;
  3. vyhlásenie krízovej situácie, zásahu vyššej moci, teroristických aktivít, vojny, nepokojov, intervencie ozbrojených síl alebo uzurpovania moci či zabavenia majetkových hodnôt;
  4. akéhokoľvek zdržania alebo poruchy spôsobenej problémom akéhokoľvek systému alebo siete, prerušenia alebo poruchy prenosu, komunikácie, spracovania dát alebo počítačových zariadení alebo akejkoľvek mechanickej poruchy zariadenia nevyhnutného na poskytovanie Služieb alebo plnenia povinností podľa tejto Zmluvy;
  5. znemožnenie alebo sťaženie podmienok pre poskytnutie Služby CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL, príp. poskytnutie služby subjektami podľa písm. a) tohto článku Podmienok, v súvislosti so zamedzením šírenia koronavírusu SARS-CoV-2/COVID-19 (resp. jeho variantov) a/alebo obmedzovaním slobodného pohybu a/alebo v súlade s inými súvisiacimi opatreniami

(ďalej spolu len „Okolnosti vylučujúce zodpovednosť“).

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL si vyhradzuje právo kedykoľvek a akýmkoľvek spôsobom pozmeňovať, upravovať alebo aktualizovať Platformu, jej funkcionalitu alebo akékoľvek jej súčasti.
 2. V prípade ak CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL plánuje uskutočniť zmenu, úpravu alebo aktualizáciu Platformy alebo jej funkcionality a takáto činnosť môže mať vplyv na poskytovanie Služieb, CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL je     povinná oznámiť túto skutočnosť Užívateľovi najneskôr 1 (slovom: jeden) kalendárny deň pred takouto zmenou, úpravou alebo aktualizáciou.
 3. CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL si vyhradzuje právo Prerušiť Službu na nevyhnutne potrebný čas za účelom ochrany prostriedkov Užívateľa, najmä v prípade, ak bude CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL predmetom útoku za účelom získania prístupu k prostriedkom Užívateľa, CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL alebo iných užívateľov. CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL sa zaväzuje o Prerušení Služby podľa tohto článku informovať Užívateľa bez zbytočného
 4. Vzhľadom na skutočnosť, že poskytovanie Služieb môže byť prerušené:
  1. z dôvodu poruchy zariadenia;
  2. pravidelných procesov údržby alebo opráv;
  3. Okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa Podmienok; alebo
  4. inými neočakávanými udalosťami

CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL v súvislosti s poskytovaním Služieb nemôže garantovať a ani nezodpovedá za nepretržitú prevádzku Platformy alebo poskytovanie Služieb.

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že je Užívateľ na základe samostatného právneho úkonu oprávnený dočasne udeliť práva a povinnosti zodpovedajúce vlastníckym právam vo vzťahu k virtuálnym menám Užívateľa (ďalej len „Súhlas s dispozíciou”) pre účely disponovania s jeho virtuálnymi menami zo strany CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL vo vzťahu k tretím stranám. V prípade, ak Užívateľ udelí Súhlas s dispozíciou, Užívateľ môže byť oslobodený od povinnosti hradiť poplatky podľa Cenníka v zmysle Súhlasu s dispozíciu, za podmienky, že  jeho ostatné  poplatky a dlhy budú uhradené v súlade s Podmienkami. V prípade, ak Užívateľ udelí Súhlas s dispozíciou, CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL sa zaväzuje umiestniť virtuálne meny výlučne u overených tretích strán, ktorých technologické alebo programové zabezpečenie aspoň na úrovni obdobnej tej u CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL podľa
 2. Pre účely plnenia tejto Zmluvy sa Zmluvné strany dohodli, že:
  1. komunikácia adresovaná CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL bude doručovaná nasledovnému subjektu: CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL, s.r.o., so sídlom: Žižkova 7803/9, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré mesto, IČO: 53 230 728, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 147245/B;
  2. Kontaktnými údajmi Užívateľa sú údaje poskytnuté Užívateľom. Užívateľ je povinný priebežne zabezpečovať aktuálnosť kontaktných údajov Užívateľa, najneskôr je však Užívateľ povinný oznámiť CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL zmenu v kontaktných údajov Užívateľa v lehote 15 (slovom: pätnástich) kalendárnych dní od dňa zmeny kontaktných údajov.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek komunikácia podľa Podmienok a Zmluvy bude akceptovaná aj v elektronickej podobe, pričom Zmluvné strany budú takejto komunikácii pripisovať účinky písomnej, listinnej komunikácie, ak Podmienky neurčujú inak.
 4. Táto Zmluva, vrátane príloh k nej, predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami a nahrádza akékoľvek predchádzajúce dohody alebo akékoľvek rokovania alebo dohody, ústne či písomné, týkajúce sa predmetu tejto
 5. Zmluvné strany sa dohodli, že CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL je oprávnená aktualizovať, meniť či dopĺňať znenie Podmienok, ich časti alebo príloh. CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL je povinná pred účinnosťou alebo s účinnosťou zmeny Podmienok informovať Užívateľa o tejto zmene spoločne s informovaním o novom znení Podmienok.
 6. CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL je povinná informovať Užívateľa o zmene Zmluvy, jej časti alebo jej príloh písomne prostredníctvom e-mailu na adrese Užívateľa uvedenej v Účte. V prípade, ak Užívateľ nesúhlasí s novým znením Podmienok alebo akýmikoľvek jej zmenami je Užívateľ oprávnený v lehote 14 (slovom: štrnástich) kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene Podmienok od Zmluvy odstúpiť v súlade s Podmienkami.
 7. Zmena Podmienok nadobúda účinnosť (slovom: pätnásteho) kalendárneho dňa odo dňa doručenia oznámenia o zmene Podmienok Užívateľovi. Márnym uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy v súvislosti so zmenou Podmienok, Užívateľ udeľuje svoj súhlas s novým znením bez akýchkoľvek výhrad. Aktuálne znenie Podmienok, Zmluvy a Cenníka je dostupné prostredníctvom Platformy.
 8. Zmluvné strany sa dohodli, že za zmenu Podmienok a Zmluvy sa nepovažuje oprava chýb v písaní, počítaní alebo iných obdobných chýb a zrejmých nesprávností v znení Podmienok, Zmluvy alebo akejkoľvek z jej príloh.
 9. V prípade akýchkoľvek podnetov, prípadne reklamácií súvisiacich s poskytovaním Služieb je Užívateľ oprávnený kedykoľvek počas platnosti tejto Zmluvy kontaktovať CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL na príslušnej adrese podpory info@cryptoinvestment.com
 10. Užívateľ ktorý je spotrebiteľom, má právo obrátiť sa v záujme riešenia sťažností súvisiacich s poskytovaním Služieb na CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL doručením sťažnosti na adresu CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL, s.r.o.,  so sídlom: Mostová 2, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré mesto.
 11. Užívateľ, ktorý je spotrebiteľom má právo obrátiť sa na CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL vybavila jeho sťažnosť, alebo ak sa domnieva, že CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL porušila jeho práva. Užívateľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 (slovom: tridsiatich) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. Návrh podáva Užívateľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, pričom možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
 12. Návrh je možné podať aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorú je možné nájsť na internetovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show. Orgánom dohľadu je: Slovenská obchodná inšpekcia Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Odbor výkonu dozoru, Bajkalská 21/A, O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, Slovenská republika.
 13. Nadpisy jednotlivých odsekov v Podmienkach slúžia nemajú žiadny vplyv na výklad ktoréhokoľvek ustanovenia Podmienok a Zmluvy.
 14. Užívateľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL zriadiť žiadne záložné právo, vecné bremeno alebo akékoľvek iné právo v prospech tretej osoby na virtuálne meny, ktoré sú predmetom poskytovania Služieb podľa
 15. Užívateľ zodpovedá za určenie či a v akom rozsahu sa aplikuje akákoľvek daňová povinnosť vo vzťahu k poskytnutým Službám (ďalej len „Dane”), odvedenie a úhradu Daní vo vzťahu k príslušnému správcovi Dane. CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL prostredníctvom Platformy pre tieto účely umožňuje sprístupnenie prehľadu pohybov na Účte. CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL nie je oprávnená, ani povinná podľa Podmienok skúmať daňovú povinnosť Užívateľa, ani zastupovať užívateľa v súvislosti s Daňami.
 16. Pokiaľ nie je v Podmienkach výslovne uvedené inak, ak ktorékoľvek ich ustanovenie bude neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné v akejkoľvek jurisdikcii, nebude tým dotknutá platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy.
 17. Táto Zmluva je záväzná a jej plnenie plynie v prospech Užívateľa. Užívateľ nie je oprávnený previesť alebo postúpiť svoje práva a/alebo záväzky podľa tejto Zmluvy v prospech akejkoľvek ďalšej osoby. CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL je oprávnená kedykoľvek previesť alebo postúpiť svoje práva a/alebo záväzky podľa tejto Zmluvy, za predpokladu, že takýto prevod alebo postúpenie  nebude mať materiálny vplyv na kvalitu alebo obsah poskytovaných Služieb.
 18. Pokiaľ si Zmluvná strana neuplatní alebo uplatní s oneskorením akékoľvek právo alebo oprávnenie podľa Podmienok, nezakladá to vzdanie sa takého práva a rovnako nebude jednorazové alebo čiastočné uplatnenie takého práva alebo oprávnenia znemožňovať jeho akékoľvek iné alebo ďalšie uplatnenie alebo uplatnenie iných práv alebo oprávnení.
 19. Táto Zmluva je uzatvorená v slovenskom
 20. Táto Zmluva a zmluvné vzťahy z nej vyplývajúce sa riadia právnym poriadkom Slovenskej Všetky spory alebo nároky, ktoré vzniknú z alebo v súvislosti s touto Zmluvou, vrátane sporov týkajúcich sa jej platnosti, porušenia, ukončenia alebo neexistencie, budú s konečnou platnosťou rozhodnuté príslušnými súdmi Slovenskej republiky.
 21. CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL v súvislosti s poskytovaním Služieb podľa tejto Zmluvy zdôrazňuje, že Vklady alebo akékoľvek iné prostriedky Užívateľa, vrátane virtuálnych mien nadobudnutých Užívateľom pri poskytovaní Služieb nie je predmetom ochrany vkladov v zmysle zákona č. 118/1996 z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a rovnako ani predmetom ochrany zo strany Garančného fondu investícií v zmysle zákona č. 566/2001 Zb. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).
 22. Všetky ustanovenia Podmienok a Zmluvy, ktoré by vzhľadom na ich povahu a účel mali pretrvať aj po skončení záväzku založeného Zmluvou a upraveného Podmienkami, vrátane, najmä ustanovení týkajúcich sa pozastavenia alebo zrušenia Účtu, záväzkov Užívateľa voči CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL, používania Platformy, Služieb, náhrady škody, zodpovednosti za škodu, obmedzenia zodpovednosti, rozhodného práva a riešenia sporov, zostávajú aj naďalej platné a účinné v rozsahu nevyhnutnom pre zachovanie práv a povinností z nich vyplývajúcich.
 23. Dôverné informácie znamenajú informácie určené Zmluvným stranám, ktoré sú na základe Podmienok a podľa vôle Zmluvných strán citlivé a tvoria obsah akéhokoľvek dokumentu alebo iné informácie, vrátane, nie však výlučne, akýchkoľvek informácií tykajúcich sa alebo súvisiacich so Službami, Produktami, Platformou, portfóliom virtuálnych mien a jeho podmienkami, obchodným tajomstvom alebo inými dôvernými obchodnými informáciami CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL (ďalej len „Dôverné informácie“).
 24. Prístup k Dôverným informáciám je vyhradený len pre Zmluvné strany a Zmluvné strany sa zaväzujú používať Dôverné informácie len pre účely, ktoré sú v súlade s Podmienkami. Z tohto dôvodu, sa Zmluvné strany zaväzujú, že nebudú sprístupňovať Dôverné informácie iným osobám, s výnimkami podľa Podmienok a prípadov, kedy im takú povinnosť ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy. Zmluvné strany nie sú oprávnené použiť Dôverné informácie akýmkoľvek spôsobom, ktorý by mohol viesť k spôsobeniu majetkovej alebo nemajetkovej ujmy druhej Zmluvnej strane, okrem prípadov, kedy im povinnosť poskytnúť alebo sprístupniť Dôverné informácie ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy.
 25. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať dôverný charakter Dôverných informácií, ktoré získali na základe tejto Zmluvy. Zmluvné strany nie sú oprávnené poskytovať Dôverné informácie tretej osobe, okrem prípadov, kedy takú písomnosť vyžaduje právny predpis alebo rozhodnutie súdu, a aj v takom prípade je príslušná Zmluvná strana povinná oznámiť druhej Zmluvnej strane túto skutočnosť najmenej 10 (slovom: desať) kalendárnych dní pred požadovaným zverejnením. V prípade, ak príslušný právny predpis alebo súdne rozhodnutie neumožňuje notifikovať druhú Zmluvnú stranu, povinná Zmluvná strana poskytne takú notifikáciu, v rozsahu a spôsobom v súlade s príslušnými právnymi predpismi, ak to dovoľujú.
 26. Zmluvné strany si vyhradzujú akékoľvek práva vo vzťahu k ich Dôverným informáciám, aj keď v tejto Zmluve nie sú výslovne uvedené.
 27. Dôverné informácie nezahŕňajú informácie, ktoré:
  1. boli verejne dostupné už pred ich oznámením Zmluvným stranám;
  2. mali Zmluvné strany legálne k dispozícii pred uzatvorením tejto Zmluvy; alebo
  3. sa stali verejne dostupnými ich zverejnením alebo iným, avšak nie nie protiprávnym spôsobom zo strany Zmluvnej
 28. Podmienky, Zmluva a ich prílohy nadobúdajú platnosť a účinnosť v momente označenia a potvrdenia akceptačného tlačidla Užívateľom v Platforme. Užívateľ týmto výslovne súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní tejto
 29. Podmienky, Zmluva a ich prílohy sú pre Zmluvné strany záväzné po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi Zmluvnými Podmienky a Zmluva sú Užívateľovi dostupné v Platforme.

PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pripravené v súlade so znením Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“).

PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov (ďalej len „Pravidlá ochrany osobných údajov“) predstavujú základné limity, práva a povinnosti pre spracúvanie všetkých osobných údajov získaných v súvislosti s uzatvorením a plnením Podmienok a Zmluvy medzi Vami a CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL, ako aj s používaním
 2. Na účely GDPR, prevádzkovateľom akýchkoľvek informačných systémov, v ktorých dochádza k spracúvaniu osobných údajov Užívateľov, príp. fyzickej osoby, prostredníctvom ktorej koná Užívateľ, ktorý je právnickou osobou, je spoločnosť CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL, s.r.o., so sídlom: Mostová 2, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré mesto, IČO: 53 230 728, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 147245/B (ďalej aj „Prevádzkovateľ“ alebo „my“ v príslušnom gramatickom tvare).
 3. Na účely GDPR, dotknutou osobou, ktorej osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva je Užívateľ, príp. fyzická osoba, prostredníctvom ktorej koná Užívateľ, ktorý je právnickou osobou (ďalej aj „Dotknutá osoba“ alebo „Vy“ v príslušnom gramatickom tvare).
 4. Akákoľvek činnosť, ktorá zahŕňa spracúvanie osobných údajov je vykonávaná v súlade s GDPR a Pravidlami ochrany osobných údajov.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v súlade s nasledujúcimi princípmi stanovenými GDPR:

Zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť -  Vaše osobné údaje spracúvame zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne.

Obmedzenie účelu - Vaše osobné údaje získavame na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely, a ďalej Vaše osobné údaje nespracúvame spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi.

Minimalizácia údajov - Osobné údaje, ktoré spracúvame sú primerané, relevantné a obmedzené na rozsah nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú.

Správnosť - Vaše osobné údaje uchovávame správne a podľa potreby aktualizované.

Minimalizácia uchovávania - Vaše osobné údaje uchovávame vo forme, ktorá umožňuje Vašu identifikáciu najviac dovtedy, kým je táto schopnosť nevyhnutá na účely, na ktoré Vaše osobné údaje spracúvame.

Integrita a dôvernosť - Zaručujeme primeranú bezpečnosť Vašich osobných údajov, vrátanie ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo  poškodením.

Zodpovednosť - Akékoľvek spracúvanie Vašich osobných údajov vykonávame zodpovedne a v súlade s GDPR.

ZDROJE A ROZSAH SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Vaše osobné údaje získavame predovšetkým priamo od Vás. Počas procesu registrácie a zriadenia Účtu nám poskytnete Vašu e-mailovú adresu (Vaše prihlasovacie meno) a nastavíte si heslo k Účtu.
 2. Po zriadení Účtu, a pred tým ako Vám poskytneme akékoľvek Služby, požiadame Vás o poskytnutie dodatočných informácií za účelom overenia Vašej identity, posúdenia rizika a preverenia možného podvodného konania, legalizácie príjmov z trestnej činnosti, financovania terorizmu alebo iných protiprávnych konaní. V tejto súvislosti Vás požiadame najmä o poskytnutie Osobných údajov o vyplnenie Vášho mena, priezviska a krajinu Vášho pobytu, resp. sídla, pre účely splnenia našich zákonných povinností, najmä povinností vyplývajúcich z Zákona.
 3. Ďalej, zhromažďujeme a spracúvame Vaše platobné informácie kedykoľvek nám uhradíte Ak nám poskytnete údaje o bankovom účte, použijeme ich výlučne na zinkasovanie Vašej platby určenej nám a vykonanie našich platieb určených Vám.
 4. Podľa Podmienok od Vás môžeme v súvislosti so splnením našich povinností podľa Zákona, iných právnych predpisov alebo interných smerníc požadovať doplňujúce informácie na účely overenia Vašej identity a posúdenia podnikateľského rizika v zmysle príslušných právnych predpisov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí, ako napr. kópiu:
  1. dokladu totožnosti; v prípade právnickej osoby aj doklady totožnosti štatutárnych orgánov a doklady totožnosti konečných užívateľov výhod právnickej osoby,
  2. potvrdenia o trvalom pobyte alebo inom oprávnenom pobyte (napr. riadne vystavenú faktúru za dodávku energií), prípadne výpis z bankového účtu s uvedením identifikačných údajov a súhlasnej adresy, výpis z registra obyvateľov, výpis z Obchodného registra alebo obdobného registra,
  3. obrazový záznam tváre Dotknutej osoby spoločne so zreteľne čitateľnými údajmi z dokladu totožnosti, a
  4. informáciu o pôvode prostriedkov, ktoré sú predmetom Vkladu podľa
 5. Pre tieto účely taktiež môžeme použiť niektoré informácie z verejných registrov alebo iných verejne dostupných zdrojov za účely overenia Vašej identity, posúdenia obchodného rizika, preverovania potenciálnej protiprávnej alebo neetickej činnosti, legalizácie príjmov z trestnej činnosti alebo iného protiprávneho konania.
 6. Ak navštívite Platformu, môžeme o Vás automaticky získavať informácie použitím služby Google Analytics, aby sme porozumeli, ako Platformu používate. Tieto informácie nám zhromažďuje a poskytuje Google LLC., ako náš sprostredkovateľ údajov. Ak si neželáte, aby bol Google Analytics použitý vo Vašom prehliadači, môžete si nainštalovať Google Analytics Opt-Out Browser Add-On, prípadne iný obdobný nástroj.

PODROBNOSTI O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Vaše osobné údaje používame v súlade s Pravidlami spracúvania osobných údajov. Pokiaľ nám nedáte Váš výslovný súhlas, a zároveň na to neexistuje iný právny základ podľa GDPR, Vaše osobné údaje nespracúvame, ani ich na spracúvanie neposkytujeme tretej

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

   13. Vaše osobné údaje môžeme použiť len na základe nasledujúcich právnych základov:

  1. Plnenie Zmluvy
   1. Vaše osobné údaje spracúvame, ak je to nevyhnutné na uzatvorenie, plnenie, zmenu alebo ukončenie Zmluvy. V tomto ohľade spracúvame Vaše meno, priezvisko, adresu a údaje o Vašom bankovom účte. Uzatvorenie a plnenie Zmluvy je možné iba po otvorení Vášho Účtu a preto spracúvame tiež Vašu e-mailovú adresu (Vaše prihlasovacie meno) a heslo do Účtu. Trvanie spracúvania Vašich osobných údajov je určené dĺžkou trvania Zmluvy. V spracúvaní Vašich osobných údajov môžeme pokračovať prípadne aj po ukončení Zmluvy na základe iného právneho základu
  2. Dodržanie zákonnej povinnosti
   1. Vaše osobné údaje spracúvame, ak je to nevyhnutné na splnenie našich zákonných povinností. Vaše osobné údaje spracúvame za účelom nášho dodržania platných právnych predpisov o odhaľovaní podvodu, predchádzaniu legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, alebo akéhokoľvek iného trestného činu. V tejto súvislosti Vás môžeme požiadať, aby ste nahrali kópiu Vášho dokladu totožnosti (pasu alebo občianskeho preukazu) a vyplnili príslušné Identifikačné údaje alebo poskytli iné informácie v zmysle Podmienok a Zmluvy. Vaše osobné údaje môžeme poskytovať ďalej, ak je to potrebné na dodržanie našich zákonných povinností podľa právnych predpisov, rozhodnutia súdu alebo právneho postupu.  Trvanie spracúvania Vašich osobných údajov je určené dĺžkou trvania konkrétnych zákonných povinností
  3. Oprávnené záujmy
   1. Vaše osobné údaje môžeme taktiež spracúvať, keď je to potrebné na účely našich oprávnených záujmov, okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú Vaše záujmy, alebo základné práva a slobody. Naše oprávnené záujmy zahŕňajú nasledovné:
   2. Ochrana našich práv
   3. Vaše osobné údaje môžeme uchovávať, ak je to nevyhnutné na ochranu našich práv podľa Podmienok, alebo platných právnych predpisov. Tieto Vaše osobné údaje budeme uchovávať iba po nevyhnutne dlhú dobu, ktorá neprekročí 10 (slovom: desať) rokov od zániku Zmluvy.
   4. Prevencia podvodného správania
   5. Vaše osobné údaje môžeme uchovávať, ak je to nevyhnutné za účelom prevencie podvodu, ktorý môže spôsobiť škodu nám a uškodiť našim záujmom, po dobu 5 (slovom: päť) rokov  od zániku Zmluvy.
   6. Vymáhanie nárokov
   7. Uchovávame Vaše osobné údaje, ak je to nevyhnutné na vymáhanie nárokov, ktoré môžeme mať voči Vám. Osobné údaje uchovávame kým neuplynie príslušná premlčacia doba podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
   8. Priamy marketing
   9. Používame Vaše meno a e-mailovú adresu, aby sme Vám poskytli informácie o našich  Produktoch a Službách. Pokiaľ ste proti tomu nevzniesli, alebo neznesiete kedykoľvek v budúcnosti námietky, pošleme Vám v záujme poskytnutia týchto informácií e-mail newsletter.
  4. Použitie súborov Cookies
   1. Používame „cookies“, ktoré Vám pomôžu personalizovať si používanie Platformy. Cookie je textový súbor, ktorý je umiestnený na Vašom pevnom disku webovým serverom. Väčšina webových prehliadačov automaticky prijíma cookies, ale zvyčajne môžete upraviť nastavenia Vášho prehliadača tak, aby odmietal cookies, ak to uprednostňujete. Ak odmietnete používanie súborov cookies, pri užívaní Platformy môžete mať obmedzené možnosti.
  5. Príjemcovia a sprostredkovatelia Vašich osobných údajov

Môžeme určiť tretie osoby – sprostredkovateľov – ktorí môžu vykonávať konkrétne úkony spojené so spracúvaním Vašich osobných údajov podľa dohody o spracúvaní osobných údajov. Určíme iba takých sprostredkovateľov, ktorí poskytujú dostatočnú garanciu na implementovanie primeraných technických a organizačných opatrení v takom spôsobe, že spracúvanie bude spĺňať požiadavky GDPR a zaistí ochranu Vašich práv. Používame nasledovných sprostredkovateľov, ktorí môžu získavať a spracúvať Vaše osobné údaje v našom mene:

 1. Google LLC (ďalej len „Google“), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké;

Sme oprávnení Vaše osobné údaje previesť sprostredkovateľom alebo iným príjemcom v tretích krajinách iba ak:

 1. (Európska Komisia rozhodla, že tretia krajina, územie alebo jeden alebo viac určených sektorov v danej tretej krajine zaručí adekvátnu úroveň ochrany; alebo
 2. sprostredkovateľ poskytol primerané záruky, a za podmienky, že dotknuté osoby majú k dispozícií vymožiteľné práva a účinné právne prostriedky nápravy.

VAŠE PRÁVA

14. Podľa GDPR máte nasledovné práva týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov:

 1. Právo byť informovaný
  1. Máte právo byť informovaný o spracúvaní Vašich osobných údajov. Informáciu o takomto  spracúvaní Vám poskytujeme v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov.
 2. Právo na prístup k Vašim osobným údajom
  1. Ak si želáte získať prístup k osobným údajom ktoré o Vás máme, kontaktuje nás.
 3. Právo na opravu
  1. Ak sú osobné údaje, ktoré o Vás máme, nesprávne alebo neúplné, máte právo požiadať nás o ich opravu. Ak boli tieto osobné údaje posunuté tretej strane s Vaším súhlasom, alebo kvôli právnej povinnosti, musíme ich požiadať o opravu takýchto údajov.
 4. Právo na vymazanie
  1. Máte právo požiadať nás o vymazanie všetkých Vašich osobných údajov, avšak iba v prípade, ak nastane jeden z týchto dôvodov:
  1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
  2. odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
  3. namietate voči spracúvaniu a na našej strane neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu;
  4. osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
  5. osobné údaje musia byť vymazané na základe právnej povinnosti.
 1. Právo na obmedzenie spracúvania
  1. Máte právo požiadať nás, aby sme obmedzili spôsob spracúvania Vašich osobných údajov, ak:
   1. namietate správnosť Vašich osobných údajov;
   2. spracúvanie je protizákonné, a namietate proti vymazaniu osobných údajov, a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
   3. už viac nepotrebujeme osobné údaje na účel spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
   4. namietali ste spracúvanie podľa článku 21 ods. 1 GDPR počas overenia či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej
 2. Právo na správnosť údajov
  1. Sme povinní umožniť Vám získať a znova použiť Vaše osobné údaje pre Vaše vlastné účely vo všetkých službách bezpečným spôsobom, bez toho, aby tým bola dotknutá použiteľnosť Vašich údajov.
 3. Právo namietať
  1. Máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov, ak je to založené na našich oprávnených záujmoch. Pokiaľ nepreukážeme oprávnené dôvody na spracúvania, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, nebudeme ďalej spracúvať Vaše osobné údaje.
 4. Právo na odvolanie súhlasu
  1. Ak nám dáte svoj súhlas na spracúvanie Vašich údajov, ale neskôr zmeníte názor, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať a prestaneme spracúvať vaše údaje, avšak spracúvanie vykonané na základe dovtedy platného súhlasu to nemá vplyv. Zároveň uvádzame, že, vo všeobecnosti nespracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu.
 5. Právo na podanie sťažnosti
  1. Máte právo podať sťažnosť príslušnému orgánu na ochranu údajov, ak máte pocit, že Vaše údaje spracúvame spôsobom nekonzistentným s GDPR, alebo ak máte pocit, že nerešpektujeme Vaše práva. Príslušným orgánom pre Slovenskú republiku je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (https://dataprotection.gov.sk/uoou/).

   15. Všetky vyššie uvedené práva (okrem práva na sťažnosť, ktoré sa má uplatňovať priamym kontaktovaním kompetentnému orgánu na ochranu osobných údajov) si môžete u nás uplatniť odoslaním príslušnej žiadosti, v tejto súvislosti nás prosím kontaktujte e-mailom na info@cryptoinvestment.com

ODKAZY NA INÉ WEBOVÉ SÍDLA

 1. Platforma môže obsahovať odkazy na alebo z webových sídel našich partnerov, inzerentov, stránok sociálnych médií a iné. Ak sa prostredníctvom použitia odkazu dostanete na akúkoľvek z takých webových stránok, beriete na vedomie, že tieto webové stránky môžu mať svoje vlastné pravidlá ochrany osobných údajov, a že nie sme zodpovední za akúkoľvek ujmu spôsobenú návštevou takéhoto webového sídla. 

AKO CHRÁNIME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

 1. Používame množstvo bezpečnostných technológií a postupov na ochranu Vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom, použitím alebo poskytnutím. Vaše osobné údaje zabezpečujeme na počítačových serveroch v kontrolovanom a bezpečnom prostredí, chránenom pred neoprávneným prístupom, použitím alebo poskytnutím. Ak je na Platforme získaná citlivá informácia (ako napríklad detaily o bankovom účte, a/alebo geolokačné údaje) a/alebo prenesená na  iné webstránky, je chránená použitím šifrovania, ako napríklad Secure Socket Layer (SSL)
 2. Napriek tomu, že sa usilujeme poskytovať čo najviac zabezpečené prostredie na spracúvanie Vašich osobných údajov, nemôžeme úplne vylúčiť možnosť neoprávneného prístupu, použitia alebo poskytnutia osobných údajov. V prípade takého porušenia ochrany osobných údajov budeme bezodkladne informovať príslušný dozorný orgán, a promptne riešiť situáciu. Ak je pravdepodobné, že Vás porušenie ochrany osobných údajov môže spôsobiť škodu, taktiež bezodkladne informujeme  aj Vás o porušení ochrany osobných údajov.

ZMENY NAŠEJ POLITIKY OCHRANY ÚDAJOV

 1. Pravidlá ochrany osobných údajov môžeme z času na čas dopĺňať, v takom prípade bude rovnakým spôsobom zverejnená upravená verzia Pravidiel ochrany osobných údajov, s ktorou ste povinní sa oboznámiť.

KONTAKTUJTE NÁS

 1. Ak máte akékoľvek otázky ohľadom tejto Politiky Ochrany Údajov, môžete nás kontaktovať na info@cryptoinvestment.com